GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Taiwansundet – RC-B9-0389/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0389/2022 (Verts/ALE)
B9-0394/2022 (Renew)
B9-0396/2022 (PPE)
B9-0398/2022 (S&D)
B9-0400/2022 (ECR)
om situationen i Taiwansundet
(2022/2822(RSP))
Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Daniel Caspary, Lukas Mandl
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, René Repasi
för S&D-gruppen
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne
för Renew-gruppen
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Beata Mazurek, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Tomasz Piotr Poręba, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Vincenzo Sofo
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen