GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Ryska federationens tortyr och lagföring av de ukrainska minderåriga Tihran Ohannisian och Mykyta Chanhanov – RC-B9-0268/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0268/2023 (The Left)
B9-0269/2023 (Verts/ALE)
B9-0284/2023 (S&D)
B9-0285/2023 (Renew)
B9-0288/2023 (ECR)
B9-0290/2023 (PPE)
om Ryska federationens tortyr och lagföring av de ukrainska minderåriga Tihran Ohannisian och Mykyta Chanhanov
(2023/2735(RSP))
Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Vangelis Meimarakis, Liudas Mažylis, Sandra Kalniete, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, David Lega, Radosław Sikorski, Eugen Tomac, Ewa Kopacz, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten, Evin Incir
för S&D-gruppen
Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Sergey Lagodinsky
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Beata Mazurek, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Waldemar Tomaszewski, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Marisa Matias
för The Left-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen