GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om risken att sångaren Yahaya Sharif-Aminu avrättas för hädelse i Nigeria – RC-B9-0212/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0212/2023 (The Left)
B9-0213/2023 (Verts/ALE)
B9-0214/2023 (Renew)
B9-0215/2023 (S&D)
B9-0216/2023 (PPE)
B9-0218/2023 (ECR)
om risken att sångaren Yahaya Sharif-Aminu avrättas för hädelse i Nigeria
(2023/2650(RSP))
Željana Zovko, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski, Seán Kelly, Miriam Lexmann, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Dace Melbārde, Inese Vaidere
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Carlos Zorrinho
för S&D-gruppen
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Pierrette Herzberger-Fofana
för Verts/ALE-gruppen
Karol Karski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, Eugen Jurzyca, Waldemar Tomaszewski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk, Jan Zahradil, Zbigniew Kuźmiuk, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska
för ECR-gruppen
Miguel Urbán Crespo
för The Left-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen