GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen – RC-B9-0560/2021

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0560/2021 (Verts/ALE)
B9-0561/2021 (S&D)
B9-0562/2021 (PPE)
B9-0563/2021 (Renew)
B9-0567/2021 (ECR)
om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen
(2021/2982(RSP))
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser
för S&D-gruppen
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Carlo Fidanza
för ECR gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen