GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Mahsa Jina Aminis död och förtrycket av demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran – RC-B9-0434/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0434/2022 (S&D)
B9-0435/2022 (Renew)
B9-0436/2022 (Verts/ALE)
B9-0439/2022 (The Left)
B9-0442/2022 (PPE)
B9-0455/2022 (ECR)
om Mahsa Jina Aminis död och förtrycket av demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran
(2022/2849(RSP))
David Lega, Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Arba Kokalari, Javier Zarzalejos
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Tonino Picula, Eva Kaili, Evin Incir, Thijs Reuten
för S&D-gruppen
María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Ladislav Ilčić, Beata Mazurek, Joachim Stanisław Brudziński
för ECR-gruppen
Manon Aubry, Cornelia Ernst
för The Left-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Marco Campomenosi

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen