GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kränkningar av grundläggande friheter i Hongkong – RC-B9-0067/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0067/2022 (Verts/ALE)
B9-0071/2022 (Renew)
B9-0073/2022 (S&D)
B9-0075/2022 (Verts/ECR)
B9-0076/2022 (Verts/PPE)
om kränkningar av grundläggande friheter i Hongkong
(2022/2503(RSP))
Michael Gahler, Miriam Lexmann, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio Tajani, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Vladimír Bilčík, Gheorghe-Vlad Nistor, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Romana Tomc, Peter Pollák, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos
för S&D-gruppen
Hilde Vautmans, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne
för Renew-gruppen
Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto
för ECR-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Marco Campomenosi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen