GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Irans exempellösa angrepp på Israel, behovet av nedtrappning och en EU-reaktion – RC-B9-0235/2024

Läs mer

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0235/2024 (S&D)
B9-0237/2024 (Renew)
B9-0249/2024 (Verts/ALE)
B9-0250/2024 (PPE)
B9-0252/2024 (ECR)
om Irans exempellösa angrepp på Israel, behovet av nedtrappning och en EU-reaktion
(2024/2704(RSP))
Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Javier Zarzalejos
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Evin Incir, Elena Yoncheva
för S&D-gruppen
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Fabio Massimo Castaldo, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Dorien Rookmaker, Assita Kanko, Anna Zalewska, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen