GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om gripandet av kardinal Zen och förvaltarna av 612 Humanitarian Relief Fund i Hongkong – RC-B9-0358/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0358/2022 (Verts/ALE)
B9-0360/2022 (Renew)
B9-0361/2022 (S&D)
B9-0362/2022 (PPE)
B9-0364/2022 (ECR)
om gripandet av kardinal Zen och förvaltarna av 612 Humanitarian Relief Fund i Hongkong
(2022/2751(RSP))
Željana Zovko, Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio Tajani, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Isabel Wiseler-Lima, Tom Vandenkendelaere, Vangelis Meimarakis, Benoît Lutgen, Radosław Sikorski, Tomáš Zdechovský
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, René Repasi
för S&D-gruppen
Bernard Guetta, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Bert-Jan Ruissen, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Vincenzo Sofo, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski
för ECR-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen