GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach – RC-B9-0146/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0146/2022 (The Left)
B9-0147/2022 (Verts/ALE)
B9-0149/2022 (S&D)
B9-0150/2022 (Renew)
B9-0151/2022 (ECR)
B9-0152/2022 (PPE)
om förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach
(2022/2582(RSP))
Peter van Dalen, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, François-Xavier Bellamy, Tom Vandenkendelaere, Eugen Tomac, José Manuel Fernandes, Gabriel Mato, Paulo Rangel, Luděk Niedermayer, Loránt Vincze, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Romana Tomc, Lefteris Christoforou
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Evin Incir
för S&D-gruppen
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Vincenzo Sofo, Elżbieta Kruk, Bert-Jan Ruissen
för ECR-gruppen
Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel
för The Left-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen