GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om fallet Gubad Ibadoghlu, fängslad i Azerbajdzjan – RC-B9-0369/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0369/2023 (The Left)
B9-0370/2023 (Verts/ALE)
B9-0371/2023 (Renew)
B9-0373/2023 (S&D)
B9-0374/2023 (PPE)
B9-0376/2023 (ECR)
om fallet Gubad Ibadoghlu, fängslad i Azerbajdzjan
(2023/2832(RSP))
Željana Zovko, David McAllister, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Marina Kaljurand, Evin Incir
för S&D-gruppen
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Beer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Hannah Neumann, Viola von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen
Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Eugen Jurzyca, Anna Zalewska, Waldemar Tomaszewski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen
Stelios Kouloglou
för The Left-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen