GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran – RC-B9-0066/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0066/2023 (Verts/ALE)
B9-0067/2023 (Renew)
B9-0070/2023 (PPE)
B9-0079/2023 (S&D)
B9-0080/2023 (ECR)
om EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran
(2023/2511(RSP))
Michael Gahler, David McAllister, Javier Zarzalejos, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski, Gheorghe-Vlad Nistor, Tom Vandenkendelaere
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Tonino Picula, Evin Incir, Thijs Reuten, Raphaël Glucksmann, Delara Burkhardt, Dietmar Köster
för S&D-gruppen
Frédérique Ries, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Emma Wiesner
för Renew-gruppen
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Charlie Weimers, Assita Kanko, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Joachim Stanisław Brudziński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski
för ECR-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen