GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det ökade antalet avrättningar i Iran, särskilt fallet Mohammad Ghobadlou – RC-B9-0102/2024

Läs mer

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0102/2024 (The Left)
B9-0109/2024 (Verts/ALE)
B9-0113/2024 (PPE)
B9-0120 (Renew)
B9-0122/2024 (S&D)
B9-0122/2024 (ECR)
om det ökade antalet avrättningar i Iran, särskilt fallet Mohammad Ghobadlou
(2024/2551(RSP))
Janina Ochojska, Željana Zovko, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Inese Vaidere
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Evin Incir, Thijs Reuten, Pina Picierno
för S&D-gruppen
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Michael Kauch, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache
för Renew-gruppen
Jakop G. Dalunde, Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Andżelika Anna Możdżanowska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joachim Stanisław Brudziński, Assita Kanko, Waldemar Tomaszewski, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Veronika Vrecionová, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Hermann Tertsch
för ECR-gruppen
Cornelia Ernst
för The Left-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen