GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den kinesiska regeringens tillslag mot de fredliga protesterna runtom i Folkrepubliken Kina. – RC-B9-0563/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0563/2022 (Verts/ALE)
B9-0569/2022 (Renew)
B9-0572/2022 (S&D)
B9-0573/2022 (ECR)
om den kinesiska regeringens tillslag mot de fredliga protesterna runtom i Folkrepubliken Kina.
(2022/2992(RSP))
Pedro Marques, Isabel Santos, Thijs Reuten, Carina Ohlsson, René Repasi, Raphaël Glucksmann
för S&D-gruppen
Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
för Renew-gruppen
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Roberts Zīle, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski
för ECR-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen