GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de senaste angreppen på kvinnor och kvinnorättsförsvarare i Iran och landets godtycklig frihetsberövande av EU-medborgare – RC-B9-0478/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0478/2023 (Verts/ALE)
B9-0479/2023 (S&D)
B9-0480/2023 (ECR)
B9-0481/2023 (Renew)
B9-0482/2023 (PPE)
om de senaste angreppen på kvinnor och kvinnorättsförsvarare i Iran och landets godtycklig frihetsberövande av EU-medborgare
(2023/2979(RSP))
David Lega, Željana Zovko, Michael Gahler, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tom Vandenkendelaere, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Isabel Santos, Maria Noichl, Thijs Reuten och Evin Incir
för S&D-gruppen
Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karin Karlsbro, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Emma Wiesner
för Renew-gruppen
Jakop G. Dalunde, Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Joachim Stanisław Brudziński, Eugen Jurzyca, Anna Zalewska, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Waldemar Tomaszewski, Adam Bielan
för ECR-gruppen
Cornelia Ernst, Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen