GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de omänskliga fängelseförhållandena för Aleksej Navalnyj – RC-B9-0133/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0133/2023 (Verts/ALE)
B9-0135/2023 (S&D)
B9-0141/2023 (PPE)
B9-0142/2023 (Renew)
B9-0143/2023 (ECR)
om de omänskliga fängelseförhållandena för Aleksej Navalnyj
(2023/2553(RSP))
Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Andrius Kubilius, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Peter van Dalen, Vangelis Meimarakis, Tom Vandenkendelaere, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Jiří Pospíšil, Eugen Tomac, Janina Ochojska, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, Evin Incir
för S&D-gruppen
Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Sergey Lagodinsky
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Zbigniew Kuźmiuk, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Ladislav Ilčić, Ryszard Czarnecki, Joachim Stanisław Brudziński
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen