GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Belarus: den omänskliga behandlingen och inläggningen på sjukhus av den framträdande oppositionsledaren Viktar Babaryka – RC-B9-0251/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0251/2023 (Verts/ALE)
B9-0252/2023 (S&D)
B9-0253/2023 (Renew)
B9-0254/2023 (PPE)
B9-0255/2023 (ECR)
om Belarus: den omänskliga behandlingen och inläggningen på sjukhus av den framträdande oppositionsledaren Viktar Babaryka
(2023/2693(RSP))
Željana Zovko, Seán Kelly, Sandra Kalniete, David McAllister, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Christian Sagartz, David Lega, Peter Pollák, Janina Ochojska, Andrey Kovatchev, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Inese Vaidere, Andrzej Halicki
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Juozas Olekas, Matthias Ecke, Thijs Reuten
för S&D-gruppen
Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Viola von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Joachim Stanisław Brudziński, Dominik Tarczyński, Zbigniew Kuźmiuk, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Charlie Weimers, Ladislav Ilčić, Hermann Tertsch, Beata Mazurek, Patryk Jaki, Anna Zalewska, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza
för ECR-gruppen
Helmut Scholz, Silvia Modig, Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen