Charlie i Bryssel

Charlie i Bryssel

Senaste nytt från Charlie i Bryssel

 • Alla
 • AFET
 • Betänkande
 • Debatter - Plenum
 • Förslag till betänkande
 • Förslag till resolution
 • Gemensamt förslag till resolution
 • Halvårsrapporter
 • LIBE
 • Skriftlig fråga
 • Svar på en skriftlig fråga
 • Video av en ledamots anförande
Alla
 • Alla
 • AFET
 • Betänkande
 • Debatter - Plenum
 • Förslag till betänkande
 • Förslag till resolution
 • Gemensamt förslag till resolution
 • Halvårsrapporter
 • LIBE
 • Skriftlig fråga
 • Svar på en skriftlig fråga
 • Video av en ledamots anförande

Video av en ledamots anförande – Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna – Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – tredjelandsmedborgare – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen – Gränsförfarandet för återvändande och ändring av förordning (EU) 2021/1148 – Asyl- och migrationshantering – Hantering av krissituationer och force majeure-situationer – Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013, för identifiering av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) – En unionsram för vidarebosättning – Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – 15:09 – Bryssel

Läs mer →

Debatter – Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna – Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – tredjelandsmedborgare – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen – Gränsförfarandet för återvändande och ändring av förordning (EU) 2021/1148 – Asyl- och migrationshantering – Hantering av krissituationer och force majeure-situationer – Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013, för identifiering av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) – En unionsram för vidarebosättning – Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (gemensam debatt – Migrations- och asylpaketet) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – Bryssel – Preliminär utgåva

Läs mer →

Debatter – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen (A8-0171/2018 – Fabienne Keller) (omröstning) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – Bryssel – Preliminär utgåva

Läs mer →

Svar på en skriftlig fråga – Risker i samband med Turkiets åtkomst till den EU-finansierade superdatorn MareNostrum 5 – E-000052/2024(ASW)

Läs mer →

Video av en ledamots anförande – Omröstning – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – 17:28 – Bryssel

Läs mer →

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om kompletterande regler avseende instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, för perioden 2021–2027 – A9-0143/2024

Läs mer →

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027 – A9-0143/2024

Läs mer →

Svar på en skriftlig fråga – Uppdatering av EU-finansieringen till tvivelaktiga integrationsprojekt – E-002431/2023(ASW)

Läs mer →

Debatter – Uttalanden av rådet och kommissionen – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21 och 22 mars 2024 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 12 mars 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Läs mer →

Debatter – Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt – Charlie Weimers – Måndagen den 11 mars 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Läs mer →

Debatter – Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (debatt) – Charlie Weimers – Måndagen den 11 mars 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Läs mer →

Video av en ledamots anförande – Uttalanden av rådet och kommissionen – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21 och 22 mars 2024 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 12 mars 2024 – 09:53 – Strasbourg

Läs mer →

Here are some of the individuals and organizations that have endorsed his campaign.

James Watson

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Michael Johnson

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Jennifer Wilson

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Elizabeth Martinez

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Sarah Thompson

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Christopher Smith

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

William Davis

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

David Garcia

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Rulla till toppen